Back

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK englishandgarden.cz

Obecná ustanovení

1. Provozovatelem internetových stránek www.englishandgarden.cz  je zapsaný spolek English and Garden, z.s. , IČO: 08110662 (dále jen „web“), zodpovědná osoba Mgr. Dita Saxová.

2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání webu (dále jen podmínky). Web je bezplatně veřejně přístupný a jeho užívání se řídí těmito podmínkami.

3. Prohlížením či jiným užitím webu vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami.

Autorská práva

1. Provozovatel tímto prohlašuje, že mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon náleží veškerá práva vyplývající z licence k vlastnímu obsahu webu, včetně textu a jeho designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webu.

2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

Způsob používání

1. Uživatel se zavazuje, že při používání webu se bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových webu,

využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam),

zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

Závěrečná ustanovení

1. Obsah webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

3. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, na které web odkazuje.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejnění prostřednictvím tohoto webu.

V Hradci Králové dne 4.5.2020

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš souhlas
Používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a ze Zásadami jejich zpracování (viz. Níže). Vždy, když poskytujete informace prostřednictvím těchto stránek, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětné informace v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Aktivně poskytované informace
Některé části těchto stránek od Vás mohou vyžadovat informace proto, abychom Vás mohli kontaktovat (e-mailový a/nebo telefonní kontakt, jméno, případně název firmy). Budete informováni o tom, které informace jsou vyžadované a které jsou volitelné.

Pasivně poskytované informace
Při pohybu na webové prezentaci mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly z Vaší strany aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).

Váš internetový prohlížeč (browser) automaticky předává těmto stránkám některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který jste právě opustil/a (tzv. Referrer URL), vaši IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který Váš počítač momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích Vašeho prohlížeče. Tyto stránky pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies ve vašem prohlížeči. Můžete jej nastavit tak, aby Vás informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části těchto webových stránek nemusí bez cookies správně fungovat.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vycházející z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation), dále jen GDPR, přijaté spolkem English and Garden, z.s. IČO 08110662 „spolek“, s účinností od 14. května 2020, ve vztahu ke klientům spolku:

Naše role v oblasti správy a zpracování osobních údajů:

Při zpracování osobních údajů můžeme mít roli správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Správcem osobních údajů jsme pro naše klienty v případě, kdy uzavíráme smlouvu s fyzickými osobami, které se přímo účastní našich vzdělávacích programů nebo nám do péče svěřují své děti. Osobní údaje v takovém případě získáváme přímo od klientů, tedy od subjektů osobních údajů.

Zpracovatelem osobních údajů jsme pro právnické osoby, jejichž zaměstnanci využívají naši službu péče o děti. V takovém případě můžeme získávat osobní údaje také od zaměstnavatele klientů, který je správcem jejich osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů:

Jako správci využíváme osobní údaje, které nám poskytují studenti k tomu, abychom mohli s klienty mohli uzavřít smlouvu a tuto smlouvu následně plnit. Součástí naší práce je organizace vzdělávacích programů zaměřených na děti, péče o děti a kurzy o výchově pro zájemce z řad dospělých. O docházce na jednotlivé výchovné programy / kurzy vedeme evidenci, ke které osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu potřebujeme.

Právní základ pro zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů našich klientů je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů nebo oprávněný zájem správce. Nepracujeme s osobními údaji získanými od třetích osob za účelem přímého marketingu.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

V žádném případě nezpracováváme ani neshromažďujeme citlivé osobní údaje ani osobní údaje, které nejsou nezbytné pro naši práci. Mezi zpracovávanými údaji je zejména jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. U dětí, které máme v péči v rámci našich výchovně-vzdělávacích programů či dětské skupiny zpracováváme také další údaje nezbytné ke splnění požadavků zákona, našich závazků vůči státním orgánům.

Předání osobních údajů dalším osobám:

Osobní údaje nikdy neposkytujeme třetím osobám k marketingovému využití. Mohou být předávány poskytovatelům právních, daňových a účetních služeb a poskytovatelům IT služeb souvisejících s plněním smlouvy uzavřené mezi námi a subjektem údajů. Údaje jsou vždy předávány v souladu s požadovanými standardy ochrany osobních údajů dle GDPR.

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smlouvy.  Po skončení smluvního vztahu budeme údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají, jako jsou například zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty. E-mailové adresy zájemců o jazykové kurzy uchováváme až do okamžiku žádosti subjektu o výmaz osobních údajů. Spravované a zpracovávané osobní údaje uchováváme v maximální míře v elektronické podobě na serveru s omezených přístupem. Při správě osobních údajů dodržujeme veškerá obvyklá bezpečnostní opatření. Přístup k osobním údajům v listinné podobě je omezen personálně i fyzicky.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům: Na základě vaší žádosti vám musíme sdělit, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo, abychom vám sdělili účel, rozsah, dobu uchování a zpřístupnění těchto údajů. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud údaje již nepotřebujeme, nebo odpadnou právní důvody zpracování, nebo nám takovou povinnost ukládá právní předpis, nebo vznesete námitku proti zpracování a nebudou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování. Máte též právo vznést námitku proti využití vašich údajů v přímém marketingu. Po podání námitky bude využití vašich dat pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu okamžitě ukončeno. Pro uplatnění vašich práv nás prosím kontaktujte na info@englishandgarden.cz

Kam se můžete obrátit v případě pochybností o zpracování vašich osobních údajů:

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám, prosím, tuto skutečnost elektronickou poštou na adresu info@englishandgarden.cz. Případné problémy vstřícně vyřešíme. Pokud nebudete s našim řešením spokojeni, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací naleznete na www.uoou.cz.